خزر لند ، پایگاهی مطمئن جهت سرمایه گذاری ملکی در تنکابن و شهرهای اطراف ( غرب مازندران )